Peľová situácia v 39. týždni 2019

Peľová situácia v SR za 39. týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska

Ambrózia, palina, trávy lipnicovité, pŕhľavovité, chmeľ,  skorocel, mrlík , astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Nízke denné koncentrácie peľu a klesajúce koncentrácie spór  v ovzduší sú bežným úkazom v jesennom období. Na celom území Slovenska sa v ovzduší v nízkych až veľmi nízkych koncentráciách vyskytoval peľ inváznej ambrózie spolu s peľom slabo alergizujúcej pŕhľavy, peľom tráv, paliny a  burín. Denné koncentrácie spór húb (plesní) síce výraznejšie poklesli, ale naďalej sa vyskytovali vo vyšších hladinách. Denné koncentrácie peľu inváznej ambrózie už nedosahovali alergologicky významné koncentrácie. Najvyššie denné koncentrácie peľu ambrózie zachytili  v Bratislave dňa  23.9.2019  - 16 peľových zŕn  v mvzduchu a v  Trnave 12 peľových zŕn v mvzduchu. Ostatné monitorovacie stanice zachytili peľ ambrózie len vo veľmi nízkych koncentráciách. Peľ slabo alergizujúcej pŕhľavy dosahoval tiež už len nízke hladiny. Najnižšie celkové denné koncentrácie peľových alergénov v ovzduší počas septembra  uvádza monitorovacia stanica v Košiciach. Denné hladiny spór húb (plesní)  sa udržiavajú vo vyšších hladinách , pričom najpočetnejšie sú zastúpené rody Cladospórium a Alternária.

Prognóza  peľovej situácie v SR – 40 . týždeň 2019  - ukončenie textových správ za rok 2019

Peľová sezóna 2019 končí  a v ďalšom období očakávame celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší len vo veľmi nízkych hladinách  a ani najsilnejší alergén - invázna ambrózia už  nedosiahne alergologicky významné koncentrácie. Peľová sezóna 2019 v podstate skončila , peľ paliny,  tráv , pŕhľavy či „ burín“ – skorocelu, štiavu a mrlíkov  sa vyskytne v ovzduší už len sporadicky vo veľmi nízkych denných koncentráciách. Denné koncentrácie spór húb (plesní) majú klesajúcu tendenciu a v ovzduší sa budú vyskytovať aj v nasledujúcich týždňoch. Peľová situácia pre nasledujúce obdobie ostáva ustálená, v ovzduší sa bude vyskytovať už len minimum peľu, preto končíme textové týždenné správy za rok 2019. Monitorovacie stanice budú pokračovať s monitoringom minimálne do konca októbra , pričom aktuálne údaje o výskyte peľu a spór v ovzduší budú naďalej zverejňované na stránke www.alergia.sk .

 Ďakujeme za Vašu priazeň a s peľovým spravodajstvom sa opäť prihlásime na jar 2020!

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA.. 

 

Návrat


Zaregistrujte sa a vyberte si alergény na ktoré ste alergický, náš portál Vás prostredníctvom e-mailu oboznámi s ich prvým výskytom na území SR.